Samen microfinancieren en microverzekeren
in het Zuiden

Jouw financiële voordelen

Jouw financiële voordelen

Als vennoot van BRS Microfinance Coop neem je een aandeel in het succes van ondernemers in het Zuiden. BRS Microfinance Coop biedt een aantal financiële voordelen.

Dividend

De financiële opbrengst op een investering in A-aandelen bestaat uitsluitend uit dividenden op deze aandelen. BRS Microfinance Coop streeft een financieel rendement na, maar ook en vooral een belangrijk sociaal rendement. Dat kan een beperkende invloed hebben op het financiële rendement. Het dividend kan verschillen van jaar tot jaar. Er kan ook voorgesteld worden om geen dividend toe te kennen. BRS Microfinance Coop keerde tot en met boekjaar 2016 geen dividend uit. Over boekjaar 2017 bedroeg het dividend 0,5% en over boekjaar 2018 werd een dividend van 0,75% toegekend door de Algemene Vergadering. BRS Microfinance Coop heeft de intentie om ook in de toekomst jaarlijks een bescheiden dividend voor te stellen aan de Algemene Vergadering.

Geen kosten

Je betaalt geen instap-of uitstapkosten.

Belastingvrijstelling voor particulieren

Het Zomerakkoord (Programmawet van 25 december 2017) heeft de fiscale behandeling van dividenden uitgekeerd door erkende coöperatieve vennootschappen gewijzigd.
De (vroegere) vrijstelling voor dividenden van erkende coöperatieve vennootschappen wordt vanaf aanslagjaar 2019 (dividenden uitbetaald in 2018) geïntegreerd in een ruimere vrijstelling voor alle dividenden, en dit tot maximaal 640 euro aan dividenden per belastingplichtige per jaar. Vanaf aanslagjaar 2020 wordt het vrijgestelde bedrag aan dividenden verhoogd tot 800 euro.
Deze vrijstelling wordt niet aan de bron toegepast, maar wel via de aangifte in de personenbelasting.
Indien een vennoot coöperatieve dividenden ontvangt op zijn BRS Microfinance Coop-aandelen, dan zal op deze dividenden 30% roerende voorheffing ingehouden worden.
De ingehouden roerende voorheffing op deze (en eventuele andere) dividenden (tot maximaal 640 euro) kan vervolgens via de aangifte in de personenbelasting verrekend worden met de verschuldigde personenbelasting (en desgevallend terugbetaald worden).

Deze roerende voorheffing van 30% blijft van toepassing op de dividenden verleend of toegekend vóór de winstverdeling van het tweede boekjaar na dat van de inbreng. Pas daarna is een verlaagde roerende  voorheffing van toepassing;

  • 20% voor de dividenden verleend of toegekend bij de winstverdeling van het tweede boekjaar na dat van de inbreng
  • 15% voor de dividenden verleend of toegekend bij de winstverdeling van het derde boekjaar na dat van de inbreng, en bij de daaropvolgende winstverdelingen.

Belastingvermindering voor een investering in een ontwikkelingsfonds

Als je als particulier investeert in een erkend ontwikkelingsfonds zoals BRS Microfinance Coop, en voldoet aan de in de wet bepaalde voorwaarden1 , dan kun je een belastingvermindering van 5% krijgen op je investering. Elk jaar kun je nieuwe investeringen op je belastingaangifte aangeven (op voorwaarde dat je in België belastingplichtig bent). BRS Microfinance Coop zorgt dat je tijdig je attest voor de belastingaangifte ontvangt. Als je bijvoorbeeld intekent op het maximum aantal (10) A-aandelen van BRS Microfinance Coop, dan heb je recht op een belastingvermindering van 250 euro (5% van 5000 euro). De belastingvermindering wordt eenmalig toegekend in het jaar van storting. Hou je je aandelen niet ononderbroken gedurende 5 jaar aan, dan zal de genoten belastingvermindering gedeeltelijk teruggenomen worden (ten belope van het aantal maanden tussen de vervreemding van de A-aandelen en het einde van de termijn van 60 maanden).

1 De intekenaar moet minimaal 380 euro storten (gezien 1 A-aandeel van BRS Microfinance Coop een nominale waarde heeft van 500 euro, voldoet elke vennoot van BRS Microfinance Coop per definitie aan deze voorwaarde). Behalve bij overlijden, moet de intekenaar de A-aandelen gedurende ten minste 60 maanden (of 5 jaar) in bezit houden om van de (volledige) belastingvermindering te kunnen genieten.