Samen microfinancieren en microverzekeren
in het Zuiden

Disclaimer

Het gebruik van de website houdt in dat u onderstaande gebruiksvoorwaarden aanvaardt. Indien u niet akkoord gaat met de gebruiksvoorwaarden, gelieve de website dan niet verder te gebruiken.

Contactgegevens
BRS VZW 
Ladeuzeplein 15
3000 Leuven, België
Tel.: 070 69 52 42
fax: 070 69 52 41
e-mail: info@brs.coop

Intellectuele eigendomsrechten
De intellectuele eigendomsrechten op de informatie, publicaties en gegevens op deze website, met inbegrip van tekeningen, foto’s, data, merken, logo’s, handels- en domeinnamen e.d., komen toe aan BRS, hetzij aan met BRS verbonden entiteiten of rechthoudende derden. De gebruiker onthoudt zich van elke inbreuk hierop. Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van de auteur of zijn rechthebbenden, is elke overdracht, verkoop, verspreiding of reproductie, ongeacht de vorm of de middelen, van deze informatie, publicaties of gegevens verboden.

Beperking van aansprakelijkheid
BRS is niet aansprakelijk voor enigerlei schade die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie, gegevens en publicaties op de website, en/of de toegang tot en het gebruik van de interactieve toepassingen afkomstig van deze website. De website wordt naar best vermogen en op regelmatige tijdstippen bijgewerkt. BRS kan echter niet de actualiteit, juistheid, volledigheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie garanderen. De informatie van de website kan veranderd worden, zonder verwittiging van de personen die de website consulteren. BRS aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de eventuele tijdelijke onbeschikbaarheid van deze website. Verwijzingen of hyperlinks naar andere internetsites hebben een zuiver informatieve waarde. Aansprakelijkheid voor de inhoud van dergelijke sites wordt niet aanvaard.

Privacybeleid / Bescherming van persoonsgegevens
De gebruiker kan deze website vrij bezoeken zonder dat hij/zij daarvoor persoonlijke gegevens moet verstrekken. Alleen voor deelname aan wedstrijden of voor het gebruik van bepaalde diensten op deze website dienen persoonsgegevens meegedeeld te worden. BRS kan deze persoonsgegevens verwerken voor onder meer het aanbieden van diensten of het beheer van bestanden. Door zijn persoonsgegevens te verstrekken geeft de gebruiker aan BRS de uitdrukkelijke toestemming om deze te verwerken voor de hierboven vermelde doelstellingen. Telkens wanneer de gebruiker persoonsgegevens verstrekt, zullen deze behandeld worden in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, altijd verzetten tegen het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor direct marketing en kan deze inzien en, in voorkomend geval, laten verbeteren. Hiertoe kan hij/zij contact opnemen met de beheerder van de website (zie hoger: contactgegevens).
Voor aanvullende informatie over de verwerking van persoonsgegevens kan de gebruiker zich wenden tot het openbare register van verwerkingen van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer in Brussel, www.privacycommission.be.

De website maakt gebruik van cookies. Deze kleine tekstbestanden worden bewaard op de harde schijf van de computer van de personen die de website consulteren en maken een volgend websitebezoek gemakkelijker. Cookies zijn technisch aangewezen en een algemeen gebruik op de meeste websites. De gebruiker kan zijn computer zo instellen dat hij cookies kan weigeren. In dit geval kan de goede werking van de website echter niet gegarandeerd worden.

BRS behoudt zich het recht voor de gebruiksvoorwaarden te wijzigen en kan hiertoe deze pagina van de website aanpassen. De personen die gebruik maken van de website worden verzocht deze pagina regelmatig te consulteren.